Diety według rozporządzenia

Stawki diet dla odbywających zagraniczne podróże służbowe obowiązujących także w rozliczeniach podatkowych za 2006 r. osób pracujących za granicą normuje rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (DzU nr 236, poz. 1991 r.), z tym że stawki diet na 2006 r. ustalone zostały w nowelizacji do tego rozporządzenia z 14 września 2005 r. zamieszczonej w DzU nr 186, poz. 1555.