Dochody członków zarządu

Wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w państwie będącym stroną umowy otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie lub zarządzie spółki mającej siedzibę w drugim z umawiających się państw, mogą być opodatkowane w tym drugim państwie.