Podsumowanie

Konstrukcja art. 12 ust. 3aupdop sugeruje, że możliwa jest sytuacja, gdy przychód powstanie jeszcze przed wydaniem towaru, wykonaniem usługi, częściowym wykonaniem usługi lub zbyciem prawa majątkowego w związku z wcześniejszym otrzymaniem należności. Jednocześnie nadal pozostawiono art. 12 ust. 4 pkt 1 updop wyłączający z przychodów zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług. Wynika z tego, że:
¦ w razie dostawy towarów i usług wcześniejsze otrzymanie należności, jeszcze przed wydaniem towaru/wykonaniem usługi, nigdy nie będzie powodowało powstania przychodu. Będzie to bowiem zaliczka niestanowiąca przychodu. Przychód powstanie dopiero w momencie wydania towaru lub wykonania usługi;
¦ w razie częściowego wykonania usługi - samo częściowe wykonanie usługi nie powoduje powstania przychodu; może on powstać jedynie, gdy zostanie określona należność za takie częściowe wykonanie usługi. Jeżeli taką należność otrzymamy nawet przed wykonaniem danego etapu prac, to spowoduje to powstanie przychodu w podatku dochodowym w dniu otrzymania tej należności;
¦ w razie zbycia praw majątkowych ma zastosowanie przepis dotyczący otrzymania należności przed zbyciem prawa majątkowego (art. 12 ust. 3aupdop). Ustawodawca nie wyłączył bowiem z przychodów zaliczek na poczet zbycia prawa majątkowego.