Inne przychody

W wypadkach innych niż opisane wyżej za dzień powstania przychodu uważa się - zgodnie z art. 12 ust. 3d updop - dzień otrzymania zapłaty. Będzie to dotyczyło m.in. otrzymanych odsetek, otrzymanych dotacji, otrzymanych kar i odszkodowań. Ale może to dotyczyć również innych rodzajów przychodów. Jak już wspomniałam, pojęcia usługi w podatku VAT oraz w podatku dochodowym nie pokrywają się. Dla celów VAT usługą jest każde świadczenie, którenie stanowi dostawy towarów. Natomiast dla celów podatku dochodowego pojęcie usługi jest tożsame z usługami używanymi w klasyfikacjach statystycznych. Oznacza to więc, że usługą w rozumieniu ustawy o VAT (ale nie w rozumieniu podatku dochodowego) są np. służebności czy tzw. premie pieniężne. Również w tych wypadkach zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3d updop. A więc przychód będzie powstawał w momencie otrzymania zapłaty.