Bez zapłaty

W działalności gospodarczej występują również przychody, które nie wiążą się z otrzymaniem zapłaty. Dotyczy to np. umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, umorzonych należności, od których wcześniej odpisy aktualizacyjne zaliczono w koszty uzyskania przychodów, świadczeń częściowo odpłatnych. Analiza nowych przepisów i w tym wypadku może doprowadzić do interesujących wniosków. Jak wiemy, zgodnie z art. 12 ust. 3d updop w innych wypadkach niż wcześniej omówione za dzień powstania przychodu uważa się dzień otrzymania zapłaty. Może to więc prowadzić do wniosku, że w razie braku zapłaty nie da się określić daty powstania przychodów. A to z kolei oznacza, że przychody te pozostaną poza zakresem podatku dochodowego. Moim zdaniem taka wykładnia jest nie do przyjęcia. Należy więc uznać, że pomimo niefortunnego zapisu w znowelizowanych przepisach przychód z tytułu umorzonych zobowiązań powinniśmy wykazać w dacie jego otrzymania (mimo że nie otrzymamy zapłaty).