Darowizny kościelne bez limitu

Art. 55 ust. 7 ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce (DzU z 1989 r. nr 29, poz. 154 ze zm.) jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 18 ust. 1 pkt 1 updop. Wydatki podatników na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są więc w całości wyłączone z podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Potwierdza to uchwała NSA z 14 marca 2005 r. (FPS 5/04). Warunkiem odliczenia darowizn przeznaczonych na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą jest m.in. uzyskanie pokwitowania otrzymania darowizny przez kościelną osobę prawną oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdania o przeznaczeniu darowizny na ten cel. Wynika to z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Polsce. Sam fakt przekazania darowizny kościelnej osobie prawnej nie uprawnia darczyńcy do obniżki dochodu o darowiznę. Należy mieć tu na uwadze również art.18 ust. 1c updop. Zgodnie z nim odliczenie darowizn, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikające z odrębnych ustaw, stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w wypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem o jej przyjęciu (tak Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni w interpretacji z 7 sierpnia 2006 r., I-2/423-0005/06).