Trudniejsze pojęcia


¦Aktywa to wartość pieniędzy zgromadzonych przez otwarty fundusz emerytalny.
¦Jednostka rozrachunkowa jest rodzajem umownej waluty, wyrażonej w złotych, na jaką przeliczane są środki wpływające do funduszu emerytalnego.
¦Portfel inwestycyjny OFE składa się z różnych instrumentów finansowych, np. akcji, obligacji skarbowych, bonów itp. Fundusze inwestują w te instrumenty składki wpłacane przez klientów.
¦Stopa zwrotu z inwestycji jest podstawową miarą oceny efektywności OFE. Oblicza się ją na podstawie zmiany wartości jednostki rozrachunkowej.