Na czym polega solidarność niewłaściwa

W praktyce częste są przypadki solidarności niewłaściwej, tzw. odpowiedzialności in solidum. Przykładem sytuacja opisana w wyroku.

Solidarność niewłaściwa polega na tym, że tego samego świadczenia wierzyciel może dochodzić od kilku zobowiązanych, ale podstawy ich odpowiedzialności są odmienne. Jeden może np. odpowiadać z racji niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, drugi - z racji czynu niedozwolonego (czyli tzw. deliktu).

W tym wypadku niewykonanie umowy przez agencję Arian polegało na nieuiszczeniu zapłaty za udostępnienie praw do zamówionego filmu. Natomiast czynem niedozwolonym popełnionym przez Towarzystwo Zurich-Solidarni było wykorzystanie filmu, do którego nie miało praw.

Skutki tego rodzaju odpowiedzialności muszą być określone w wyroku. Tak też zrobił sąd II instancji w przedstawionym sporze, zaznaczając, że zapłata 915 tys. zł przez Generali zwolni z obowiązku zapłaty tej kwoty agencję. Do odpowiedzialności insolidum nie ma automatycznego zastosowania zasada regresu (typowa dla solidarności właściwej). Bo przecież to, że Generali zapłaci producentowi, nie oznacza automatycznie, że Generali należy się coś od agencji. Generali spłaci bowiem należność ciążącą na nim za wykorzystanie cudzego utworu.

Jest to odpowiedzialność inna niż solidarna, gdy np. kilku sprawców wskutek pobicia ofiary wyrządziło jej szkodę i wspólnie za nią odpowiada.