ZAGADNIENIA ZWOLNIENIA GRUPOWE ZWOLNIENIA INDYWIDUALNE
ROZMIAR ZWOLNIEŃ Jeżeli w okresie maksymalnie 30 dni nastąpi zwolnienie z przyczyn pracodawcy co najmniej: mniej Jeżeli w okresie maksymalnie 30 dni firma zwalnia mniejszą liczbę pracowników od wskazanej obok. Zatem ustawę stosuje się nawet do pojedynczego rozwiązania umowy o pracę, jeżeli jego jedyne przyczyny dotyczą pracodawcy.
- 10 pracowników, gdy firma zatrudnia niż 100 pracowników,
- 10 proc. pracowników - co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników,
- 30 pracowników - 300 lub więcej pracowników.
TRYB POSTĘPOWANIA PRZY ZWOLNIENIACH - Jeżeli w firmie działają związki zawodowe, to pracodawca powiadamia je o planowanych zwolnieniach. Gdy nie ma związków - przedstawicieli pracowników. Przy zwolnieniach indywidualnych tryb postępowania jest uproszczony. Stosuje się tu art. 38 k.p.
- W ciągu 20 dni od tego zawiadomienia pracodawca i związki zawodowe zawierają porozumienie. - Pracodawca informuje na piśmie związki zawodowe o zamiarze wypowiedzenia umowy bezterminowej.
- Gdy w firmie nie działają związki zawodowe albo gdy porozumienie nie zostało zawarte, pracodawca wydaje regulamin zwolnień grupowych. - Jeżeli zoz uzna, że wypowiedzenie jest nieuzasadnione, w ciągu 5 dni może zgłosić pisemne zastrzeżenie.
- Pracodawca podejmuje decyzję samodzielnie po rozpatrzeniu stanowiska zoz, a także gdy ta nie zajmie stanowiska.
SZCZEGÓLNA OCHRONA ZATRUDNIENIA Co do zasady pracowników, którzy podlegają szczególnej ochronie, nie można zwolnić w ramach zwolnień grupowych z przyczyn pracodawcy. Co najwyżej można wypowiedzieć im warunki pracy lub płacy. Ale uwaga, jeżeli spowoduje to obniżenie ich wynagrodzenia, to przez czas ochronny pracodawca wypłaca dodatek wyrównawczy. Nie dotyczy to jednak zwolnień z powodu upadłości czy likwidacji pracodawcy. Wówczas można zwolnić każdego pracownika. Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikom chronionym może nastąpić pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zoz w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu. Jeżeli zoz nie wniesie sprzeciwu w tym terminie, pracodawca podejmuje decyzję samodzielnie. Jeżeli pracodawca w drodze wypowiedzenia zmieniającego pogorszy warunki zatrudnienia pracowników, to wypłaca im dodatek wyrównawczy. Uwaga! Nie dotyczy to zwolnień z powodu upadłości czy likwidacji pracodawcy. Wówczas można zwolnić każdego.