Ważne terminy

¦ Osoba, która spełnia wszystkie przewidziane przez ustawę wymagania, musi w odpowiednim czasie i miejscu złożyć wniosek o wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Ze względu na krótkie terminy warto wcześniej zgromadzić niezbędne dokumenty, a jest ich całkiem sporo.

¦ Wniosek powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania zainteresowanego w terminie 30 dni od wydania przez powiatowy urząd pracy dokumentu poświadczającego sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.