wladcypolski_a_9-1.F.jpg
Józef Simmler Przysięga królowej Jadwigi
M U Z E U M U N I W E R S Y T E T U JA G I E L L O Ń S K I E G O , S TA N I S Ł AW D Z I E D Z I C , M U Z E U M NARODOWE W WA R S Z AW I E