Nadzwyczajna zmiana stosunków

Sąd może na podstawie art. 357 k.c. zmienić umowę, m.in. wysokość ustalonej w niej zapłaty, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia groziłoby jednej ze stron rażącą startą, czego strony nie przewidziały przy zawieraniu umowy. Sąd musi rozważyć przy tym interesy stron i kierować się zasadami współżycia społecznego, czyli godziwego postępowania.