Jak wypełnić wniosek

- Skargę na towarzystwo ubezpieczeniowe należy dostarczyć do Biura Rzecznika Ubezpieczonych w formie pisemnej.

- We wniosku podajemy swoje dane (adres, numer telefonu), informacje o firmie, której skarga dotyczy, numer polisy; członkowie funduszu emerytalnego - PESEL, NIP i numer rachunku w OFE. Jeżeli występujemy w czyimś imieniu, powinniśmy przedstawić pełnomocnictwo do reprezentowania danej osoby.

- Zwięźle przedstawiamy swoją sprawę, podajemy fakty, daty, miejsce zdarzenia.

- Musimy wyjaśnić, dlaczego nie zgadzamy się ze stanowiskiem zakładu ubezpieczeń czy towarzystwa emerytalnego. Powinniśmy podać argumenty potwierdzające nasze roszczenia i napisać, czego oczekujemy od rzecznika ubezpieczonych: czy chcemy, by interweniował w firmie ubezpieczeniowej, czy też wystarczy nam opinia prawna dotycząca naszej sprawy.

- Warto dołączyć korespondencję z ubezpieczycielem oraz inne dokumenty potwierdzające nasze roszczenie. Brak kompletu danych uniemożliwia rzecznikowi ustosunkowanie się do sprawy i ewentualne wszczęcie interwencji.

- Skarga, która wpłynęła do rzecznika ubezpieczonych, jest analizowana przez ekspertów. Na bieżąco pisemnie informują oni wnioskodawcę o podjętych czynnościach.

- Często klientowi wystarcza telefoniczna konsultacja czy porada prawna. Przed złożeniem skargi warto więc porozmawiać ze specjalistami z biura rzecznika, którzy pełnią dyżury telefoniczne.