Jakie sankcje dla nierzetelnych pracodawców dziś i po zmianach  
NARUSZENIA TERAZ OD 1 LIPCA 2007 ROK
Wykroczenia przeciwko prawom pracowników, np. zawieranie umowy cywilnej zamiast o pracę, zaleganie z pensją, zlecanie nadgodzin ponad kodeksowe limity. Inspektor nakłada mandaty do: ■ 500 zł, ■ 1 tys. zł - gdy pracodawca dopuścił się kilku uchybień. Nałoży mandaty jak obok oraz: ■ 2 tys. zł - w sprawach, gdzie inspekcja pracy jest oskarżycielem publicznym, ■ 5 tys. zł - na ukaranego przynajmniej dwa razy za to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat.
Wykroczenia cięższego kalibru lub powtarzane. Sąd grodzki wymierza grzywny do 5 tys. zł. Sąd grodzki wymierzy grzywny do 30 tys. zł.
Niewykonanie wyroku nakazującego wypłatę wynagrodzenia lub innego świadczenia. Wykroczenie zagrożone grzywną do 5 tys. zł. Będzie przestępstwem zagrożonym grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności do trzech lat.
Przestępstwa przeciwko pracobiorcom z art. 218 - 221 i 225 k.k., np. złośliwe i uporczywe naruszanie praw pracownika ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, niezawiadomienie o wypadku. Inspekcja pracy nie ma statusu pokrzywdzonego. Zyska status pokrzywdzonego, przez co będzie składać zażalenia na prokuratorską odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego bądź jego umorzenie.