Inne wytyczne komisarza
 • ¦ Przyjrzeć się praktyce powierzania asesorom spraw wykraczających poza ich doświadczenie życiowe i zawodowe.
 • ¦ Zapewnić specjalistyczne szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania na temat handlu ludźmi i przemocy domowej.
 • ¦ Zapewnić osadzonym bezpośredni kontakt z obrońcą.
 • ¦ Utworzyć schroniska z odpowiednią pomocą dla ofiar przemocy w rodzinie na terenie całego kraju.
 • ¦ Ustanowić kompleksowe prawo antydyskryminacyjne.
 • ¦ Utworzyć jeden wyspecjalizowany organ do walki z dyskryminacją we wszystkich strefach.
 • ¦ Zakazać publikacji i nadawania programów o treściach rasistowskich i antysemickich.
 • ¦ Zapewnić, by kobiety, wobec których według polskiego prawa aborcja jest dopuszczalna, mogły w praktyce przerwać ciążę bez dodatkowych trudności - stworzyć procedurę odwoławczą, w której decyzja lekarza o niewydaniu zaświadczenia zezwalającego na przerywanie ciąży byłaby przedmiotem rewizji.
 • ¦ Poprawić dostęp do informacji, pomocy prawnej i edukacji osobom ubiegającym się o azyl, które mieszkają w centrach przyjmujących.
 • ¦ Zapewnić, by postępowanie lustracyjne było zgodne ze wszystkimi gwarancjami państwa opartego na rządach prawa i poszanowaniu praw człowieka.
 • ¦ Powstrzymać się od drogi karnej w sprawach przestępstwa znieważenia.
 • ¦ Załatwić zaległe sprawy związane ze skargami obywateli na opieszałe sądy.
 • ¦ Promować dialog międzykulturowy i zrozumienie różnych mniejszości, ich kultury i historii w mediach oraz programach szkolnych.