Apoteoza Jana Kazimierza, Wilhelm Hondius, II poł. XVII w.
MAC I E J S K AW I Ń S K I , A R C H I W U M " M Ó W I Ą W I E K I "