W związku z przyrostem wartości

Gmina na podstawie ustawy z 1997 r. może pobierać jeszcze jeden rodzaj opłaty adiacenckiej: z racji partycypowania w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak drogi, kanalizacja, zwiększających wartość nieruchomości. W nowelizacji z 24 sierpnia 2007 r. ustawy z 1997 r. skorygowane zostały również przepisy dotyczące tej opłaty. O tym, a także o jeszcze jednym rodzaju opłaty związanej ze wzrostem wartości gruntów: rencie planistycznej należnej w razie sprzedaży gruntów, których wartość wzrosła w związku ze zmianą przeznaczenia gruntu w planie miejscowym - w odrębnych tekstach. ¦