Syndyk z licencją

Czynności syndyka (nadzorcy sądowego, zarządcy) będą mogły wykonywać tylko osoby z licencją. Aby ją uzyskać, kandydat: ¦ musi zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra sprawiedliwości, ¦ oprócz wiedzy teoretycznej (tytuł magistra) ma mieć umiejętności praktyczne (trzyletni staż w zarządzaniu przedsiębiorstwem), ¦ musi mieć nieposzlakowaną opinię, nie może być też podejrzany albo oskarżony o przestępstwo z oskarżenia publicznego lub skarbowe ani wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.