Wykaz sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania 
 POZ. SYMBOL PKWiU *) NAZWA TOWARU, USŁUGI (CZYNNOŚCI)
 1 2 3
  I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług
  1 ex 01.4 Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi; 2) usług ślusarskich i kowalskich
  2 40 Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda
  3 41 Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody
  4 55.23.11 Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci
  5 ex 55.23.15 Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
  6 ex 60.21.2 Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
  7 ex 60.21.42 Przewozy rozkładowe pasażerskie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, za które pobierane są ceny urzędowe w wysokości ustalonej przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny
  8 60.23.13 Przewozy pasażerskie z wykorzystaniem ludzkiej lub zwierzęcej siły pociągowej
  9 ex 63.12.14 Usługi magazynowania i przechowywania towarów pozostałe - wyłącznie przechowywanie i dozór mienia
  10 ex 63.21.10-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach kolejowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność
  11 ex 63.21.21-00.10 Usługi przechowalni bagażu na dworcach autobusowych - wyłącznie świadczone przy użyciu urządzeń służących do automatycznej obsługi, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność
  12 ex 64.1 Usługi pocztowe i kurierskie, z wyłączeniem usług w zakresie przygotowania oraz dostawy towarów na zamówienie
13 64.2 Usługi telekomunikacyjne
14 65 - 67 Usługi pośrednictwa finansowego
15 70.2 Usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości na własny rachunek
16 70.3 Usługi obsługi nieruchomości świadczone na zlecenie
17 74.1 Usługi prawnicze, rachunkowo-księgowe, badania rynków i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
18 ex 74.2 Usługi architektoniczne i inżynierskie - wyłącznie usługi rzeczoznawstwa
19 74.5 Usługi rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu
20 74.6 Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
21 74.7 Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów
22 ex 74.83 Usługi sekretarskie i tłumaczenia, z wyłączeniem usług drukarskich i powielaczowych
23 ex 74.84 Usługi komercyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług związanych z organizacją wystaw i targów
24 75 Usługi w zakresie administracji publicznej, obrony narodowej, obowiązkowych ubezpieczeń społecznych
25 80 Usługi w zakresie edukacji
26 85 Usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej
27 90.0 Usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne
28 91 Usługi świadczone przez organizacje członkowskie, gdzie indziej niesklasyfikowane
29 ex 92 Usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem, z wyłączeniem usług związanych z filmami i taśmami wideo oraz wyświetlaniem filmów na innych nośnikach
30 93.03 Usługi pogrzebowe i pokrewne
31 ex 93.05 Usługi pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, wyłącznie w zakresie usług schronisk dla zwierząt
32 95 Usługi świadczone w gospodarstwach domowych
33 99 Usługi świadczone przez organizacje i zespoły eksterytorialne
II. Sprzedaż dotycząca szczególnych czynności
34   Dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe na rzecz członków lub innych osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
35   Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:1) 1) każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę; 2) liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2006 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 202)
36   Dostawa nieruchomości
37   Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), z wyjątkiem dostawy paliw płynnych, gazowych oraz dostaw towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie dostawy zapłata dotyczyła1),3)
38   Świadczenie usług, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika pod warunkiem, że z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
39   Dzierżawa gruntów oraz oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych
40   Dostawa produktów (rzeczy) - dokonywana przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar, z wyjątkiem sprzedaży paliw płynnych i gazowych oraz dostawy towarów wymienionych w § 4 rozporządzenia1)
41   Usługi świadczone przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność: 1) 1) w bilonie lub banknotach, lub 2) innej formie (bezgotówkowej), jeżeli z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła
42   Przyjmowanie przez rewizorów, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu przewozu albo dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, należności związanych z wykonywaniem usług przewozu osób i opłaty dodatkowej, a w przypadku transportu kolejowego - również przez drużyny konduktorskie
43   Sprzedaż biletów komunikacji lotniczej oraz posiłków i towarów na pokładach samolotów
44   Sprzedaż biletów i rezerwacja miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, za które zapłata w całości następuje za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy podatnika, pod warunkiem że z ewidencji dowodów dokumentujących transakcję jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła1)
45   Czynności wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 ustawy
46   Usługi stołówek w placówkach wymienionych w art. 43 ust. 9 ustawy, prowadzonych przez te placówki, udostępnianych wyłącznie dla uczniów, studentów i innych podopiecznych oraz nauczycieli i personelu
 
OBJAŚNIENIA:  
ex - dotyczy wyłącznie danej usługi z danego grupowania.  
*) Zastosowana symbolika PKWiU odpowiada Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - DzU nr 89, poz. 844, z późn. zm. -w brzmieniu obowiązującym na dzień wejścia w życie ustawy.  
1) Nie dotyczy podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed 1 lipca 2007 r.  
2) Dotyczy również podatników rozpoczynających w drugiej połowie 2007 r. wykonywanie sprzedaży, jeżeli do końca roku 2007 podatnik spełni warunki, o których mowa w poz. 35 załącznika, z tym że w przypadku podatników rozpoczynających wykonywanie czynności w drugiej połowie 2007 r., jeżeli liczba operacji świadczenia tych usług do końca roku nie przekroczy odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.  
3) W zakresie sprzedaży wysyłkowej towarów korzystanie ze zwolnienia możliwe jest tylko przez podatników, którzy niezależnie od innych wymogów dotyczących zwolnienia z ewidencjonowania prowadzą szczegółową ewidencję dowodów zapłaty, na podstawie której można ustalić również dane (w tym adres) osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, na rzecz których dokonano wysyłki towarów.