Przykład

W jednym z wyroków SN za niezgodne z zasadami współżycia społecznego uznał żądanie rozwodu przez męża po 30 latach małżeństwa, w sytuacji gdy żona ciężko zachorowała i potrzebowała opieki i otuchy w cierpieniach. Mimo braku zgody małżonka niewinnego rozwód jest dopuszczalny, jeśli jego sprzeciw jest w danych okolicznościach sprzeczny z regułami przyzwoitego postępowania. W innym wyrokuSN stwierdził, że brak od lat jakichkolwiek przejawów więzi między małżonkami, nawet jeśli łączy się to z ciągle trwającym subiektywnym poczuciem krzywdy jednego z małżonków, może na tle konkretnych okoliczności uzasadniać przyjęcie, że odmowa zgody na rozwód jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W jednym z orzeczeń SN uznał natomiast, że nie zasługuje na aprobatę odmowa zgody na rozwód, jeśli małżonek jej odmawiający chce tylko zamanifestować swoją przewagę nad małżonkiem domagającym się rozwodu i przeszkodzić mu w ułożeniu sobie życia osobistego.