Oś czasu przeszłego dokonanego
A N NA U R B A Ń C Z Y K , K RY S T Y NA M I L E W S K A
Jan II Kazimierz Waza