Z A M E K K R Ó L E W S K I W WA R S Z AW I E , A K G