Urzędy skarbowe o instalacji kas
Kasa ruchoma nie może być stosowana w sklepie

¦ W sierpniu 2006 r. obroty firmy przekroczyły limit zobowiązujący do posiadania kasy. Od 1 listopada musi ona więc ewidencjonować sprzedaż detaliczną za pomocą kasy rejestrującej. Firma produkuje bieliznę niemowlęcą. Raz w tygodniu prowadzi sprzedaż detaliczną w formie handlu obwoźnego. Prowadzi ją także w miejscu wykonywania działalności. Czy firma może zainstalować jedną kasę z adnotacją w nagłówku "kasa ruchoma" i za jej pomocą sprzedawać swoje produkty zarówno w formie handlu obwoźnego, jak i w miejscu prowadzenia działalności (w dniu, kiedy kasa będzie się znajdować poza zakładem, sprzedaż na miejscu nie będzie prowadzona)?

Nie. Podatnik powinien kupić i zainstalować taką liczbę kas, aby cała sprzedaż detaliczna mogła być ewidencjonowana za ich pomocą. Wskazać również należy, że zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów w sprawie kryteriów technicznych kas paragon fiskalny musi zawierać m.in. adres punktu sprzedaży, a dla sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych adres siedziby podatnika. Z pytania wynika, że podatnik będzie dokonywał sprzedaży detalicznej w miejscu wykonywania działalności oraz w formie handlu obwoźnego. Adres siedziby działalności określony został inaczej niż wykonywania działalności. Podatnik zatem powinien do rejestracji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych używać dwóch kas fiskalnych. Paragon z kasy zainstalowanej w punkcie stałym musi bowiem zawierać adres punktu sprzedaży (tożsamy z miejscem wykonywania działalności), a z kasy obsługującej handel obwoźny adres siedziby firmy oraz dopisek "handel obwoźny".

Interpretacja Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z 30 października 2006 r. (nr 1425/021/443/53/06/IW)

Na fakturze można udzielić rabatu korygującego paragon

¦ Podatnik zajmuje się sprzedażą paliw (na własnych stacjach). Część transakcji dla innych firm odbywa się w formie bezgotówkowej w systemie kart flotowych. Sprzedaż ta jest ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących, według cen obowiązujących w danym dniu na stacji. Rozliczenie kwoty podatku należnego z tytułu dokonanych dostaw odbywa się na podstawie danych zawartych w modułach fiskalnych kas rejestrujących. Następnie, dwa razy w miesiącu, do transakcji tych wystawiane są faktury zbiorcze uwzględniające sprzedaż na rzecz konkretnego odbiorcy ze wszystkich stacji. Faktury te zawierają ustalany indywidualnie rabat. Czy sprzedaż taką należy udokumentować fakturą wystawioną zgodnie z zapisem zawartym w module fiskalnym kasy, a następnie wystawić fakturę korygującą uwzględniającą rabat, czy też można wystawić tylko jedną fakturę już z prawidłowymi kwotami?

W myśl art. 29 ust. 4 ustawy o VAT obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. W opisanej sytuacji podstawę opodatkowania stanowi więc obrót z tytułu sprzedaży paliw pomniejszony o kwotę rabatu. Na odpowiednio obniżoną kwotę należy wystawić fakturę - podatnik udzielił bowiem rabatu przed wystawieniem faktury pierwotnej. Tymczasem przepisy nakazują wystawianie faktur korygujących, gdy po wystawieniu faktury obniżono cenę.

Interpretacja Pomorskiego Urzędu Skarbowego z 18 września 2006 r. (nr VI/443-197/06/JD)