Podatkowe skutki dla lokatora

¦ Urząd miasta umarza lokatorowi (ze względu na jego trudną sytuację) np. 100 zł odsetek, które są wynikiem zwłoki w płaceniu czynszu.
¦ Urząd miasta wystawia PIT-8C i przesyła go do osoby, której umorzono czynsz. Wykazuje w nim nieodpłatne świadczenie w wysokości 100 zł.
¦ Lokator dolicza tę kwotę do dochodu. W wyniku rocznego rozliczenia podatku lokator zapłaci podatek wyższy o 19 zł.

Podatnik nie może wystąpić o umorzenie podatku przed upływem terminu zapłaty. Ordynacja uprawnia do tego dopiero w chwili powstania zaległości podatkowej. Wtedy podatnik może napisać wniosek. Musi w nim przekonać urząd, że za umorzeniem przemawia ważny interes podatnika lub interes publiczny. Po rozważeniu wniosku - konieczna jest analiza sytuacji majątkowej podatnika - urząd wydaje decyzję.