Inne odprawy  
Osoba uprawniona Warunki nabycia Wysokość Podstawa prawna
nauczyciel mianowany rozwiązanie stosunku pracy z powodu likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania 6-miesięczne wynagrodzenie zasadnicze art. 20 ust. 2
Karty nauczyciela
rozwiązanie umowy z powodu niezdolności do wykonywania dotychczasowej pracy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane w trakcie stosunku pracy za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, ale nie więcej niż 6 wynagrodzeń zasadniczych art. 28 ust. 1 Karty nauczyciela
rozwiązanie umowy z powodu przebywania przez dwa lata na urlopie bezpłatnym
miesięczne wynagrodzenie zasadnicze ostatnio pobierane podczas stosunku pracy za każdy pełny rok na stanowisku nauczyciela, ale nie więcej niż 3 wynagrodzenia zasadnicze- jeśli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat, i nie więcej niż 6 wynagrodzeń zasadniczych - gdy przekroczył 10 lat art. 28 ust. 2 Karty nauczyciela
nauczyciel mianowany religii rozwiązanie umowy z powodu cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole miesięczne wynagrodzenie za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, ale nie więcej niż 3-miesięczne wynagrodzenia art. 28 ust. 2a Karty nauczyciela
pracownik samorządowy zatrudniony na podstawie wyboru rozwiązanie stosunku pracy w związku z upływem kadencji 3-miesięczne wynagrodzenie art. 14a ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych (DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 ze zm.)
dyrektor, prezes, zarządca komisaryczny, osoby zarządzające, ich zastępcy, główni księgowi, członkowie organów zarządzających, członkowie organów nadzorczych, likwidatorzy: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa itd. odwołanie ze stanowiska lub rozwiązanie umowy o pracę albo cywilnej z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku zatrudnienia nie więcej niż 3 wynagrodzenia miesięczne art. 12 ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.)
pracownik powołanie do odbycia zasadniczej lub okresowej służby wojskowej wynagrodzenie za 2 tygodnie art. 125 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jedn. DzU z 2004 r. nr 241, poz. 2416 ze zm.)