Słowniczek inwestora

Rejestr gruntów - można w nim znaleźć takie informacje jak określenie klasy i przeznaczenia gruntów (np. grunty rolne, budowlane itd.), wielkość działki i jej numer. Koniecznie trzeba do niego zajrzeć przed kupnem ziemi.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - to decyzja administracyjna wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Określa rodzaj możliwej inwestycji, warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, linie rozgraniczające teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali, a także okres ważności decyzji.

Pozwolenie na budowę - to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i realizację budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Dziennik budowy - otrzymuje się na wniosek w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego. Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać: kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, inspektor nadzoru, inwestor, projektant, geodeta, pracownicy nadzoru budowlanego. Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz przechowywanie odpowiada kierownik budowy.

Tablica informacyjna na budowie - zawierać musi określone prawem informacje. Można ją kupić i wypełnić samemu. Za umieszczenie tablicy na placu budowy odpowiada kierownik budowy.

Protokoły odbiorów - instalacji elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, przewodów kominowych, sporządzają osoby posiadające stosowne uprawnienia. Protokoły te załącza się do zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych - składa się w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego na specjalnym formularzu wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności budowy z projektem i pozwoleniem na budowę oraz oświadczeniem o uporządkowaniu terenu i dziennikiem budowy. Do użytkowania obiektu można przystąpić, gdy urząd w ciągu 21 dni nie wniesie sprzeciwu.

Pozwolenie na użytkowanie - wydaje powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego na wniosek inwestora. Do wniosku należy dołączyć takie dokumenty jak przy zgłoszeniu zakończenia robót, uzupełniając je o teksty wszystkich uzgodnień, jeżeli jest to wymagane.